Všeobecné obchodní podmínky

Toto jsou všeobecné obchodní podmínky Sportovní agentury Sport-zone, se sídlem Hvozdnice 111, Lhota pod Libčany 503 27, IČ: 74009362 (dále jen „SZ“) pro poskytování služeb v oblasti sportovních či jiných níže definovaných aktivit (dále jen „VOP“). SZ je fyzická osoba zapsána v živnostenském rejstříku. Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: 

Magistrát města Hradec Králové. Nejsme plátci DPH.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi SZ a osobou, která má zájem o výuku či účast v níže definovaných aktivitách (dále jen „klient“), související s jeho účastí v dané aktivitě, nebo se smlouvou o aktivitě uzavřenou mezi klientem a SZ.

2. Aktivitou se pro účely těchto VOP rozumí jakákoliv sportovní aktivita, výuka, kurz či jiná aktivita určená pro volný čas klientů nabízená, či organizovaná SZ (dále jen „aktivita“).

3. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi klientem a SZ, na základě které se SZ zavazuje poskytnout služby týkající se aktivity. K uzavření smlouvy dojde tím, že klient zašle SZ vyplněnou přihlášku na příslušnou aktivitu – (dále jen „přihláška“). SZ nebude akceptovat žádnou objednávku aktivity, ve které by klient přímo či nepřímo vylučoval znění těchto VOP. Tyto VOP jsou součástí veškerých smluv o aktivitě bez ohledu na způsob uzavření (písemně, ústně, prostřednictvím webové stránky, e-mailem), je-li na tuto skutečnost klient při uzavírání smlouvy o aktivitě upozorněn (odkazem v textu smlouvy, na vydané faktuře za uhrazenou aktivitu, vyvěšením na viditelném místě v provozovně SZ, apod.).

4. Je-li aktivita objednána pro třetí osoby – klienty (firemní akce pro zaměstnance, dárkové certifikáty, apod.), dochází k uzavření smlouvy o aktivitě samotnou účastí daného klienta na aktivitě, kterou mu objednatel objednal. Objednatel má v takovém případě povinnost podrobně seznámit jím vybraného klienta s podmínkami těchto VOP a dalšími pokyny SZ týkající se aktivit.

5. Práva a povinnosti týkající se smlouvy o aktivitě jsou dány zejména těmito VOP. Práva a povinnosti lze sjednat odchylně od ustanovení těchto VOP pouze, jsou-li výslovně zmíněna ve smlouvě o aktivitě. Odchylná ujednání ve smlouvě o aktivitě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

6. Znění VOP může SZ libovolně měnit či doplňovat; tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

7. Právní vztah mezi SZ a klientem se dále řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

8. Klient registrací, rezervací/koupí konkrétní aktivity prostřednictvím webového rozhraní www.sport-zone.org (dále jen „webová stránka“), posláním on-line přihlášky ze zmíněných webových stránek, nebo uhrazením vybrané aktivity vydanou fakturou SZ na účet klienta, potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v době registrace.

9. Uzavřením smlouvy o aktivitě klient stvrzuje, že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento zdravotní stav mu ani částečně nebrání v účasti na vybrané aktivitě.

 

2. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

SZ sděluje, že: 

1. poskytovatelem aktivit je Sportovní agentura Sport-zone, se sídlem Hvozdnice 111, Lhota pod Libčany 503 27, IČ: 74009362, a všechny kontaktní údaje jsou uveřejněny na webových stránkách www.sport-zone.org.

2. za uzavření smlouvy na dálku přes webové stránky si SZ neúčtuje žádné poplatky; klient však může být povinen uhradit poplatky (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) jeho poskytovateli internetového či telefonického připojení.

3. ceny aktivit jsou na webových stránkách uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem

4. dojde-li k uzavření smlouvy o aktivitě na dálku prostřednictvím webových stránek a e-mailu a je-li klient spotřebitel, má právo od smlouvy o aktivitě odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy, za předpokladu, že nedošlo k rezervaci termínu aktivity, či nedošlo k zahájení účasti na aktivitě. Dojde-li k rezervaci konkrétního termínu, či zahájení aktivit, nemá klient právo od smlouvy odstoupit s ohledem na skutečnost, že se jedná o smlouvy na využití volného času klienta, které jsou poskytovány v určeném termínu (viz. § 1837 Občanského zákoníku).

5. v případě, že klient má stížnost, může tuto uplatnit na kterémkoliv kontaktu SZ nebo se může obrátit např. na příslušný živnostenský úřad nebo obchodní inspekci.

6. SZ není ve vztahu ke klientům vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Smlouva je uzavírána mezi SZ a klientem elektronicky prostřednictvím webové stránky, kde klient vyplní přihlášku týkající se určité aktivity (a to přímo pro klienta nebo pro třetí osobu formou dárkového certifikátu). Dále je možné smlouvu o aktivitě uzavřít konkludentně počátkem účasti na aktivitě – viz. čl. 1.4 těchto VOP. Součástí každé uzavřené smlouvy o aktivitě jsou i tyto VOP.

2. Prostřednictvím webového rozhraní SZ uzavírá klient smlouvu o aktivitě tak, že na webové stránce SZ vybere požadovanou aktivitu, vyplní všechny požadované údaje, potvrdí závaznost těchto VOP a prostřednictvím webového rozhraní odešle přihlášku. Klient bere odesláním na vědomí, že je povinen uhradit cenu za aktivitu a že účast na aktivitě je možná až po plném zaplacení její ceny. Údaje uvedené v přihlášce považuje SZ za správné.

3. V případě vyčerpání kapacit, volných míst, či z jiných závažných důvodů je SZ oprávněn přihlášku odmítnout. Pokud mezi tím došlo i k uhrazení ceny aktivity, je SZ povinen vrátit veškeré obdržené finanční prostředky klientovi, a to do 30 dnů od odmítnutí objednávky.

4. Nabídka aktivit uveřejněná na webových stránkách SZ či v jiných propagačních materiálech SZ není závazným návrhem na uzavření smlouvy; tím je až řádně vyplněná přihláška klienta.

5. Místo konání aktivity určuje SZ, pokud není místo předem uvedeno v nabídce dané aktivity, či není dáno klientovi na výběr z více míst.

 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Aktivity se poskytují za úplatu, kterou je uživatel povinen uhradit před jejich konáním. Formu úhrady volí klient při objednávce aktivity nebo na základě dohody s SZ.  Dárkový certifikát je platný až plným uhrazením jeho ceny.

2. Ceny za poskytnutí aktivit jsou určeny ceníkem SZ, uveřejněným na webových stránkách SZ. Pro klienta je vždy závazná cena dohodnutá ve smlouvě o aktivitě. SZ je oprávněn ceník kdykoliv změnit, tato změna se však nedotýká již uzavřených smluv. SZ není plátcem DPH.

3. Základní cena aktivit nezahrnuje cenu za doručení dárkového certifikátu. Podle zvoleného způsobu dopravy zásilky uhradí klient rovněž příslušný paušální poplatek za dopravu v závislosti na jím zvoleném způsobu dopravy. Výše tohoto příplatku je klientu sdělena při vyplňování objednávky.

 

5. DÁRKOVÉ CERTIFIKÁTY

1. Dárkový certifikát, vystavený SZ, opravňuje osobu v něm uvedenou k účasti na aktivitě při splnění všech podmínek stanovených pro danou aktivitu. V dárkovém certifikátu je uvedena identita osoby podle objednávky učiněné klientem. SZ je oprávněn žádat uvedení více identifikačních údajů, pokud je to nutné k účasti na aktivitě. Není-li v dárkovém certifikátu uvedeno výslovně jinak, není vystaven na řad ani na doručitele.

2. Dárkový certifikát je platný do data na něm uvedeném. V rámci této doby, je držitel certifikátu oprávněn účastnit se aktivit v něm uvedených. V případě, že držitel certifikátu nevyužije aktivitu po dobu platnosti certifikátu, platí, že se účasti na aktivitě vzdává bez nároku na náhradu. Zaplacená cena kryje již vniklé náklady SZ s vystavením certifikátu, komunikace s externími poskytovateli, apod.

3. Poškozený certifikát je neplatný a nelze jej využít za účelem účasti na aktivitě. V případě většího poškození (jakékoliv poškození viditelných i neviditelných ochranných prvků certifikátu či kódu, chybějící část certifikátu nad 10% plochy) není výměna možná a klient ztrácí právo na účast na aktivitě. SZ nenese odpovědnost za ztrátu, zničení či odcizení certifikátu. Klient je však povinen o takové události bezodkladně informovat SZ.

 

6. OBECNÁ PRAVIDLA KONÁNÍ AKTIVIT

1. SZ může změnit místo konání aktivity, či jiné podmínky konání aktivity (za předpokladu zachování základních parametrů aktivity). O této změně je povinen klienta informovat bez zbytečného odkladu, a to zasláním emailové zprávy či jinou vhodnou formou.

2. Ze závažných důvodů (zejména kvůli nezpůsobilým povětrnostním podmínkám, či jiným událostem vyšší moci, jako vznik ohniska nákazy nebezpečnou chorobou, či vyhlášení ochranného nebo zakázaného pásma pro vstup osob, povodeň či záplava, požár nebo jeho následky, stávka, přírodní jevy jako vichřice, sucho, rozumně nepředvídané technické selhání, apod.) může SZ zrušit konání aktivity a je-li to možné nabídnout klientům nový termín jejího konání. O této změně je povinen klienta informovat bez zbytečného odkladu, a to zasláním emailové zprávy či telefonicky. V případě, že se klient nemůže zúčastnit aktivity v žádném navrhovaném náhradním termínu, či termín aktivity pro svůj charakter není možné posunout, má klient nárok na vrácení již zaplacené ceny aktivity (či ceny nevyčerpané části, dojde-li ke zrušení až po zahájení aktivity). SZ neodpovídá za škody či dodatečné náklady, které klientovi v důsledku tohoto postupu vzniknou.

3. Dále jde-li o aktivitu, kterou je technicky možné poskytnout pouze v celku a není možné ji rozdělit na více časových úseků (např. let letadlem), pak účastí na aktivitě v rozsahu alespoň 60% předpokládaného časového trvání se aktivita považuje za poskytnutou či dokonanou.

4. V případě onemocnění či jiné absence instruktora aktivity může SZ nahradit takovéhoto instruktora jiným instruktorem se stejnou či obdobnou kvalifikací.

5. V případě zmeškání účasti na rezervované aktivitě nemá klient právo na účast na aktivitě v náhradním termínu, na vrácení ceny aktivity (popř. její poměrné části), ani na jinou náhradu. Zaplacená cena kryje již vzniklé náklady SZ s přípravou účasti klienta na aktivitě a ostatní související náklady.

6. Klient je oprávněn stornovat svoji účast na rezervované aktivitě za následujících podmínek:

– dojde-li ke stornování aktivity nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem dané aktivity (v příslušný den do 17:00), je možné sjednat nový termín aktivity (rezervaci) bezplatně. Toto se týká pouze individuální výuky. 

– po uplynutí výše uvedené lhůty pro storno již stornování s bezplatným posunutím termínu není možné a v případě jeho neúčasti platí výše uvedený bod 6.5. 

– v případě závažného onemocnění či úrazu klienta, které mu brání v účasti na aktivitě, které bude doloženo originálem potvrzení od lékaře. V takovém případě má klient nárok na čerpání aktivity v plném rozsahu zvoleným náhradníkem. Tato služba je bezplatná avšak musí být sdělena nejpozději 2 dny před konáním aktivity. V případě, že tyto zdravotní překážky prokazatelně trvají či budou trvat déle než 2 měsíce, pak má klient nárok na vrácení 100 % z ceny aktivity. Pokud však již klient částečně čerpal aktivitu, bude vrácená cena poměrně krácena o čerpanou aktivitu.

7. Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na aktivity konané pouze v předem přesně určeném termínu. U těchto aktivit nelze měnit čas a datum účasti a storno takové aktivity tedy není možné. V případě zmeškání účasti na takovéto aktivitě platí výše uvedený bod 6.5.

8. Stornováním rezervace klient neodstupuje od smlouvy o aktivitě. Pro jednotlivé aktivity mohou být storno podmínky stanoveny zvlášť. V takovém případě mají přednost před storno podmínkami dle těchto VOP.   

9. Před zahájením aktivit může SZ požadovat ověření totožnosti osoby, která se k účasti na aktivitě dostavila. Bez ověření totožnosti není možné některé aktivity poskytnout, což klient bere na vědomí a zavazuje se o tom poučit i osoby, jejichž identitu uvede v přihlášce. Totožnost se prokazuje předložením platného občanského průkazu, řidičského průkazu, či cestovního pasu. V případě, že v důsledku nesplnění podmínky identifikace osoby, nebude aktivita poskytnuta, nemá klient nárok na jakoukoliv náhradu.

10. Veškerých aktivit se klient nebo jím určený držitel certifikátu, účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost nebezpečí. Klient nebo jeho zákonný zástupce musí sami posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému zvládnutí vybrané aktivity. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v informacích, které jsou součástí popisu každé aktivity, popř. budou klientům sděleny ústně před zahájením dané aktivity.

11. V případě, že klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování v účasti na aktivitě nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit SZ a ihned ukončit svoji účast v dané aktivitě.

12. Klient je povinen se při samotné aktivitě podřídit bezvýhradně pokynům SZ, či jeho instruktorů a dalších osob poskytujících služby klientům na straně SZ. V opačném případě, je SZ oprávněn klienta vyloučit z účasti na aktivitě bez nároku klienta na jakoukoliv náhradu.

13. SZ odepře klientovi účast na aktivitě i v případě, že klient popř. další osoby s ním přítomné bude bezprostředně před zahájením aktivity pod vlivem alkoholu nebo drog. V tomto případě nemá klient nárok na jakoukoliv náhradu.

14. Klient bere na vědomí, že aktivity mohou být dokumentovány fotografem či kameramanem SZ. Klient dále bere na vědomí, že fotografie či videa, na kterých jsou skupiny klientů a které neobsahují jejich identifikaci, mohou být zveřejněny na webových stránkách SZ nebo v jiných propagačních materiálech SZ, sociálních sítí aspod.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. SZ odpovídá klientům za škody na zdraví či majetku, pokud takováto škoda byla způsobena zástupci SZ úmyslně nebo v důsledku nedbalosti a v souvislosti s aktivitou.

2. SZ neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si klient způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním své fyzické kondice.

3. SZ neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které klientovi vzniknou v důsledku nedodržení postupu či pokynů SZ či jeho instruktorů.

4. Klient odpovídá za škodu, kterou způsobí SZ nebo jakékoli třetí osobě v souvislosti se svou účastí na aktivitě.

 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. V případě hrubého porušení povinností klienta stanovených v těchto VOP nebo ve smlouvě o aktivitě (zejména povinnosti uvedené v čl. 6.12 nebo 6.13) je SZ oprávněn odstoupit od
smlouvy o aktivitě s okamžitou účinností. V takovém případě je klient povinen zaplatit SZ smluvní pokutu ve výši ceny nevyčerpané části aktivity. Nárok na smluvní pokutu dle předchozí věty bude započten oproti případnému nároku klienta na vrácení ceny nevyčerpané části aktivity. Toto ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na jakýkoli nárok SZ na úhradu škody způsobené klientem.

2. Klient má právo odstoupit od smlouvy o aktivitě v případě hrubého porušení povinností SZ plynoucích z těchto VOP nebo z uzavřené smlouvy o aktivitě. Za hrubé porušení povinností je mimo jiné považováno zrušení určité aktivity v dohodnutém termínu z jiných důvodů, než závažné důvody uvedené v čl. 6.2, aniž by v přiměřené dodatečné lhůtě (min. 14 dnů) byl stanoven termín nový. V takovém případě má klient nárok na vrácení zaplacené ceny aktivity, či ceny její nevyčerpané části, dojde-li k odstoupení až po zahájení aktivity.

3. Dojde-li k uzavření smlouvy o aktivitě na dálku prostřednictvím webových stránek a je-li klient spotřebitel, má právo od smlouvy o aktivitě odstoupit i bez uvedení důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy, za předpokladu, že nedošlo k rezervaci termínu aktivity, či nedošlo k zahájení účasti na aktivitě. Dojde-li k rezervaci konkrétního termínu, či zahájení aktivity, nemá klient právo od smlouvy odstoupit s ohledem na skutečnost, že se jedná o smlouvy na využití volného času klienta, které jsou poskytovány v určeném termínu (viz. § 1837 zák. č. 89/2012 Sb.).

4. V případě, že klient oprávněně odstoupí od smlouvy o aktivitě bez uvedení důvodu před rezervací termínu aktivity, bude cena klientovi vrácena. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem, kdy odstoupení dojde druhé smluvní straně.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Informace o ochraně osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, jsou uvedeny v samostatném dokumentu Informace o ochraně osobních údajů.

2. Tyto informace o ochraně osobních údajů jsou nedílnou součástí těchto VOP.

3. Klient je povinen své osobní údaje poskytnout v pravdivé formě a bez zbytečného odkladu informovat SZ o změně ve svých osobních údajích.

4. Pokud nebudou informace označené jako povinné poskytnuty, popř. budou poskytnuty nepravdivě, nebude SZ schopna realizovat své závazky ze smlouvy o aktivitě, má právo od smlouvy o aktivitě odstoupit a nenese v této souvislosti jakoukoliv odpovědnost.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence mezi klientem a SZ musí být druhé smluvní straně doručena e-mailem, nebo písemně prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb (dle volby odesílatele). Klientu je doručováno na e-mail nebo doručovací adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu.

2. Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech SZ a na webových stránkách SZ podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu SZ. Fotografie použité v informačních materiálech (včetně internetových prezentací) k jednotlivým aktivitám jsou pouze informačnía orientační; stroje, vybavení, pomůcky, osoby a okolí se mohou ve skutečnosti lišit. Bude-li zajištěna stejná technická funkčnost věci potřebné či spojené s poskytnutím aktivity, nejde o vadu plnění, pokud bude poskytnuta aktivita s věcí či ve věci odlišné, než byla zobrazena na webových stránkách.

3. Klient není oprávněn postoupit jakékoliv práva či pohledávky vzniklé na základě nebo v souvislosti se smlouvou o aktivitě na jakoukoliv třetí osobu.

4. V případě sporu mezi klientem spotřebitelem a SZ může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce a postupovat dle pravidel tam uvedených (viz. www.coi.cz).

5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení VOP neplatné neúčinné nebo zdánlivé, namísto neplatných, neúčinných nebo nicotných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se takovému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, neúčinností nebo nicotností jednoho ustanovení se nedotýká platnosti a účinnosti ostatních ustanovení.

 

Tyto VOP jsou platné od 1.10.2023